VPW – Vereniging Parochiale Werken


Waar de kerkfabriek een openbare instelling is die de materiële middelen beheert, nodig voor de uitoefening van de eredienst in de parochie, beheert een Vereniging voor Parochiale Werken (VPW) de materiële middelen die daar buiten vallen. 

Op die manier staat de VPW ten dienste van de pastorale gemeenschap binnen de parochie.

Nummer onderneming: 407743854

Naam:Vereniging der Parochiale Werken van het Gewest Overijse

Adres:Pastoriestraat 1, 3090 Overijse


Doel:De vereniging heeft, met uitsluiting van elk winstoogmerk, tot doel en wel in de meest uitgebreide zin:

1. Steun te verlenen aan de katholieke eredienst, hulp en bijstand van alle aard aan de parochiale

    instellingen en personen, die zich bezighouden met deze instellingen, evenals het oprichten,

    besturen en steunen van alle caritatieve, educatieve en culturele werken.

2. De instandhouding en de valorisatie van de monumenten die haar eigendom zijn.

3. Op burgerlijk vlak de parochies, de federaties en instellingen die tot éénzelfde gewest behoren te

    federeren. Deze parochies, federaties en instellingen vormen autonome deelverenigingen van de

    VZW. De canonieke wijziging van de grenzen van de dekenaten en federaties brengen geen

    wijziging in de affiliatie van parochies, federaties en instellingen.


Het katholieke confessionele karakter is een wezenlijk element van de vereniging, dat daarom ook aan het canonieke recht onderworpen is.

Juridisch Statuut:VZW vereniging zonder winstoogmerk